357 Fourth Ave. Kamloops, BC V2C 3P1 (250)374-4402 (800)661-4161